Fri rettshjelp er et begrep som brukes i saker hvor kostnader til advokatbistand er helt eller delvis dekket av staten. Herunder deles det opp i to former for bistand. I denne om gang er det fritt rettsråd som er temaet, altså juridisk bistand forut for rettsapparatet (hvis saken i det hele tatt havner i retten). Neste artikkel vil handle om fri sakførsel som er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Fritt rettsråd er omhandlet i lov om fri rettshjelp kapittel II. Enkelte sakstyper gir rett på fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue, mens det for andre sakstyper er satt en øvre grenser.

Saker hvor det gis fritt rettsråd uten vurdering av inntekt og formue er bl.a. barnevernssaker for Fylkesmanda for sosiale saker, saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og tvunget psykisk helsevern, militærnekt, tvangsekteskap, voldsoffererstatning, vurdering av anmeldelse i forbindelse med voldtekt m.m.

Saker hvor behovet for fritt rettsråd skal vurderes i forhold til inntekt og formue er bl.a. saker om økonomisk skifte mellom ektefeller, barnefordeling, samboerbrudd hvor parter har bodd sammen i to år eller har/venter barn sammen, erstatning for personskade eller tap av forsørger, leietaker som mottar oppsigelse av husleieforhold, arbeidstakere som blir sagt opp, voldsoffererstatning, klagesager etter folketrygdloven. Andre saker er kun unntaksvis.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

For saker hvor det gis fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue påløper det ingen egenandel. Det samme gjelder dersom du har en årlig bruttoinntekt på under kr 100 000,-. Ellers er egenandelen kr 950,-.

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål om artikkelen eller dersom du har behov for konkret bistand.